දුරකථන
0086-516-83913580
විද්යුත් තැපෑල
[ඊමේල් ආරක්ෂිත]

සංඥා ස්විච් ඩයෝඩය